؟؟؟؟؟حواست هست؟؟؟؟؟

 
حواست هست؟

"من"

زیر بار نگاه های نبوده ات

شکستم

شب

بی شب بخیرهایت

بی معناست

نه‘ حواست نیست

روزها میگذرد

"من" جوابیه سکوت میشوم

"تو" سوال بی جواب

این بار

از "من" هیچ نماند

و "تو" حواست نیست...
هیچوقت حواست نبود
هیچوقت
 
 
/ 1 نظر / 84 بازدید
بهـــــــــــــــــار

[گل] Niceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee